પ્રભુને આપના જન્મદિવસને રોજ પ્રાથના કે આપ ખુશી, પ્રગતિ અને શાંતિ ના ચોધાર વરસાદ માં તરબોળ રહો અને જીવન ની તકલીફો તમારા ખુશી ના વરસાદ થી થતા કાદવ માં દબાઈ જાય અને આપનું મિત્રો અને કુટુંબી જનો ની હુંફ ના રેનકોટ માં સુરક્ષિત રહે જન્મદિવસ નું માધુર્ય સભર શબ્દ ગુચ્છ

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

પ્રભુને આપના જન્મદિવસને રોજ પ્રાથના કે આપ ખુશી, પ્રગતિ અને શાંતિ ના ચોધાર વરસાદ માં તરબોળ રહો અને જીવન ની તકલીફો તમારા ખુશી ના વરસાદ થી થતા કાદવ માં દબાઈ જાય અને આપનું મિત્રો અને કુટુંબી જનો ની હુંફ ના રેનકોટ માં સુરક્ષિત રહે
જન્મદિવસ નું માધુર્ય સભર શબ્દ ગુચ્છ

પ્રભુને આપના જન્મદિવસને રોજ પ્રાથના કે આપ ખુશી, પ્રગતિ અને શાંતિ ના ચોધાર વરસાદ માં તરબોળ રહો અને જીવન ની તકલીફો તમારા ખુશી ના વરસાદ થી થતા કાદવ માં દબાઈ જાય અને આપનું મિત્રો અને કુટુંબી જનો ની હુંફ ના રેનકોટ માં સુરક્ષિત રહે જન્મદિવસ નું માધુર્ય સભર શબ્દ ગુચ્છ

Let's Connect

sm2p0