અહેમદશાહ બાદશાહે ઈ.સ. 1411માં વસાવેલા અહમદાબાદ શહેરે 604 વર્ષની લાંબી મજલ ખેડીને આધુનિક અમદાવાદ શહેરનો ચોળો ઓઢ્યો છે. વર્ષો અગાઉનું અહમદાબાદ આજે હાઈટેક અને સ્માર્ટ સિટી ગણાતું અમદાવાદ બન્યું છે

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

અહેમદશાહ બાદશાહે ઈ.સ. 1411માં વસાવેલા અહમદાબાદ શહેરે 604 વર્ષની લાંબી મજલ ખેડીને આધુનિક અમદાવાદ શહેરનો ચોળો ઓઢ્યો છે. વર્ષો અગાઉનું અહમદાબાદ આજે હાઈટેક અને સ્માર્ટ સિટી ગણાતું અમદાવાદ બન્યું છે

અહેમદશાહ બાદશાહે ઈ.સ. 1411માં વસાવેલા અહમદાબાદ શહેરે 604 વર્ષની લાંબી મજલ ખેડીને આધુનિક અમદાવાદ શહેરનો ચોળો ઓઢ્યો છે. વર્ષો અગાઉનું અહમદાબાદ આજે હાઈટેક અને સ્માર્ટ સિટી ગણાતું અમદાવાદ બન્યું છે

Let's Connect

sm2p0