ગુજરાતના નવા પ્રથમ મહિલા મુખ્યમત્રી તરીકે શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલની નિમણુક થઈ છે, તે ખુબજ સન્માનજનક બાબત છે...ગુજરાત સરકારના ખુબજ અનુભવી મંત્રીશ્રી રહી ચૂકેલા શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ ને મુખ્યમંત્રી બનવા બદલ શુભેચ્છાઓ...

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

ગુજરાતના નવા પ્રથમ મહિલા મુખ્યમત્રી તરીકે શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલની નિમણુક થઈ છે, તે ખુબજ સન્માનજનક બાબત છે...ગુજરાત સરકારના ખુબજ અનુભવી મંત્રીશ્રી રહી ચૂકેલા શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ ને મુખ્યમંત્રી બનવા બદલ શુભેચ્છાઓ...

ગુજરાતના નવા પ્રથમ મહિલા મુખ્યમત્રી તરીકે શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલની નિમણુક થઈ છે, તે ખુબજ સન્માનજનક બાબત છે...ગુજરાત સરકારના ખુબજ અનુભવી મંત્રીશ્રી રહી ચૂકેલા શ્રીમતી આનંદીબેન પટેલ ને મુખ્યમંત્રી બનવા બદલ શુભેચ્છાઓ...

Let's Connect

sm2p0