રમેશ પારેખ : છ અક્ષરના નામની વિદાયને વરસ થયા છ

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

રમેશ પારેખ : છ અક્ષરના નામની વિદાયને વરસ થયા છ

રમેશ પારેખ : છ અક્ષરના નામની વિદાયને વરસ થયા છ

Let's Connect

sm2p0