ગુજરાતના ખ્યાતનામ અને સર્વપ્રિય હાસ્યકાર શ્રી વિનોદ ભટ્ટની.... જૂન આઠ, બે હજાર સોળની સાંજે, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું રમણભાઈ નીલકંઠ હાસ્ય પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરવા બદલ અઢળક અભિનંદન!!

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

ગુજરાતના ખ્યાતનામ અને સર્વપ્રિય હાસ્યકાર
શ્રી વિનોદ ભટ્ટની....
જૂન આઠ, બે હજાર સોળની સાંજે,
ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું રમણભાઈ નીલકંઠ હાસ્ય પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરવા બદલ
અઢળક અભિનંદન!!

ગુજરાતના ખ્યાતનામ અને સર્વપ્રિય હાસ્યકાર શ્રી વિનોદ ભટ્ટની.... જૂન આઠ, બે હજાર સોળની સાંજે, ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીનું રમણભાઈ નીલકંઠ હાસ્ય પારિતોષિક પ્રાપ્ત કરવા બદલ અઢળક અભિનંદન!!

Let's Connect

sm2p0