મિત્રો..આજે 27 નવેમ્બર. આપણાં બધાનાં પ્રિય કવિશ્રી રમેશ પારેખનો જન્મદિવસ છે. ગીતોના ગઢવી, લયના કામાતૂર રાજવી રમેશ પારેખ ગુજરાતી ભાષા જીવશે ત્યાં સુધી આપણી વચ્ચે રહેશે

Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

Manish Patel Rajwadu, Profound contributor of great food to the Ahmedabad city.

મિત્રો..આજે 27 નવેમ્બર. આપણાં બધાનાં પ્રિય કવિશ્રી રમેશ પારેખનો જન્મદિવસ છે. ગીતોના ગઢવી, લયના કામાતૂર રાજવી રમેશ પારેખ ગુજરાતી ભાષા જીવશે ત્યાં સુધી આપણી વચ્ચે રહેશે

મિત્રો..આજે 27 નવેમ્બર. આપણાં બધાનાં પ્રિય કવિશ્રી રમેશ પારેખનો જન્મદિવસ છે. ગીતોના ગઢવી, લયના કામાતૂર રાજવી રમેશ પારેખ ગુજરાતી ભાષા જીવશે ત્યાં સુધી આપણી વચ્ચે રહેશે

Let's Connect

sm2p0